Ponuka služieb

Revízna činnosť

 • odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení t.j. kotlov, tlakových nádob, potrubí…, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v rozsahu podľa osvedčenia
 • odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, t.j. regulačných staníc, potrubí, horákových radov, CNG staníc, bioplynových zariadení, chladiacich zariadení…, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu podľa osvedčenia
 • odborné prehliadky nízkotlakových kotolní v zmysle vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení n.p. t.j. NTL kotolní so sumárnym inštalovaným výkonom nad 50 kW
 • Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov v zmysle zákona NR SR č. 314/2012 Z.z.

Lektorská činnosť

 • odborná príprava kuričov III., IV., V. a VI. triedy v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. a príslušných STN
 • odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových a plynových v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

…. všetko so zabezpečením preskúšania osobou oprávnenou na vzdelávanie dospelých, resp. oprávnenou právnickou organizáciou podľa požiadaviek zákona.

Doplnkové služby k revíznym činnostiam

 • poradenská a konzultačná činnosť
 • vypracovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok technických zariadení tlakových, plynových a kotolní
 • vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku pre tlakové zariadenia, plynové zariadenia a kotolne
 • vypracovanie prevádzkového denníka pre tlakové zariadenia, plynové zariadenia a kotolne

Meranie rádioaktivity

 • orientačné meranie a vyhodnotenie úrovne rádioaktivity pozadia a produktov prenosným prístrojom

Certifikáty

Tlakové zariadenia

Osvedčenie revízneho technika – zobraz

Oprávnenie organizácie – zobraz

Osvedčenie odborného pracovníka pre ČR – zobraz

Osvedčenie pracovníka na riadenie opráv – zobraz

Plynové zariadenia

Osvedčenie revízneho technika – zobraz

Oprávnenie organizácie – zobraz

Osvedčenie pracovníka na riadenie opráv – zobraz

Ostatné osvedčenia

Osvedčenie podľa zákona 314/2012 Z.z. (pôv. 17/2007 Z.z.): zobraz

Osvedčenie lektora vzdelávania: zobraz

Kontakty

konateľ a majiteľ: Ing. Libor Guniš

V roku 1986 promoval na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (teraz Slovenská technická univerzita) odbor tepelné a jadrové energetické zariadenia.
Ako operátor sa podieľal na riadení prevádzky atómovej elektrárne V-2 v Jaslovských Bohuniciach, neskôr na klasickej elektrárni Doha West Power Station v štáte Kuwait.
Od roku 1998 sa venuje činnostiam popísaných na tejto stránke.